***ร่วมกันสอดส่องดูแลชุมชนของเรา พบเห็นบุคคลหรือสิ่งต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน หรือโทร 1341 หรือ 1881 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ***

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้14
เดือนนี้1294
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด515804

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

24 มิถุนายน วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง

      การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย คือ การปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็น ระบอบประชาธิปไตย โดยคณะราษฎร เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕

      คณะราษฎรที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยประกอบด้วยบุคคลสองกลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มนักเรียนไทยในต่างประเทศ และกลุ่มนายทหารในประเทศไทย เนื่องจากบุคคลทั้งสองกลุ่ม มีพื้นฐานการศึกษาที่คล้ายคลึงกัน จากการได้ไปศึกษาวิชาชีพจากประเทศตะวันตก ทำให้ใกล้ชิดกับการปกครองของประเทศที่ตนไปศึกษา ซึ่งก็คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ จึงมีความคิดว่า ตนควรจะมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ

   สำหรับความมุ่งหมายของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ นั้น มุ่งหวังที่จะสร้างระบอบประชาธิปไตย มีรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศ (ซึ่งจากที่ประชุมการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งแรก เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๗) ได้กำหนดไว้ ๓ ข้อด้วยกัน คือ

   ประการแรก ได้วางรากฐานประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ และปฏิเสธการสถาปนาสาธารณรัฐโดยเด็ดขาด
   ประการที่สอง กำหนดการเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยการยึดอำนาจ เพื่อเปลี่ยนจาก สมบูรณาญาสิทธิราช เป็นระบบที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ไม่ใช่การจลาจลนองเลือด ให้งดเว้นการทำทารุณใดๆ ทั้งสิ้น
   ประการที่สาม ให้ตั้งอยู่ในสัจจะ เสียสละเพื่อประเทศชาติ เว้นการหาประโยชน์สร้างตนเองโดยเด็ดขาด

   จากนั้นคณะราษฎรยังได้ประกาศนโยบายการปกครองที่จะพึงกระทำ คือ จะต้องจัดวางโครงการโดยอาศัยหลักวิชาการ ซึ่งหลักใหญ่ๆ ที่คณะราษฎรวางไว้จะมีอยู่ว่า
    ๑. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในทางการเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศไว้ให้มั่นคง
    ๒. จะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศ ให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก
    ๓. จะต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎร ในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม่จะหางานให้ราษฎรทุกคนทำ จะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก
    ๔. จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน
    ๕. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ มีความเป็นอิสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก ๔ ประการ ดังที่กล่าวข้างต้น
    ๖. จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร

       การเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรนั้น สามารถกระทำได้สำเร็จ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นแก่ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และอาณาประชาราษฎร ไม่อยากให้มีการสูญเสียเลือดเนื้อและความเสียหายแก่บ้านเมือง และด้วยพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้ว พระองค์จึงไม่ทรงขัดความปรารถนาของคณะราษฎร ที่ได้กราบบังคมทูลเชิญเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ ได้ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

      นับว่าเป็นเวลากว่า ๗๙ ปีแล้ว ที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสละพระราชอำนาจของพระองค์ ให้แก่ประชาชนชาวไทยได้มีสิทธิปกครองตนเอง เนื่องในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยตระหนักในหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ด้วยการรักษาสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่อนุชนรุ่นหลังให้เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นอย่างไร เพื่อเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยให้มีความมั่นคงต่อไป

      ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คำว่า “ประชาธิปไตย” แปลว่า “ประชาชนเป็นใหญ” คือการที่ประชาชนมีอำนาจอธิปไตยหรือมีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ แต่ประชาชนทั้ง 64 ล้านคน จะเข้าไปปกครองบริหารประเทศทั้งหมดด้วยตนเองย่อมเป็นไปไม่ได้ จึงต้องมอบ อำนาจอธิปไตยให้แก่ตัวแทนที่ตนเลือกเพื่อให้ไปทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติและ ด้านการบริหารแทนประชาชน ดังนั้นจึงมีการเลือกตั้ง ส.ส. ให้ทำหน้าที่แทนประชาชน

      ดังนั้น การตัดสินใจเลือกใคร พรรคการเมืองใด หรือแม้แต่การตัดสินใจไม่เลือกใครหรือพรรคการเมืองใดเลย จึงเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของประชาชนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่จะต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งอย่างมีเหตุผล โดยเลือก “คนดี มีความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต เห็นประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน” ให้เข้าไปบริหารบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของพวกเราทุกคน

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไข 24 มิ.ย.2555
แหล่งอ้างอิง: http://www2.ect.go.th/home.php?Province=mp54
                   http://www.m-culture.go.th/detail_page.php?sub_id=1790