ศาสนสัมพันธ์

กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ ห้วง พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556

        ศูนย์สันติสุข จัดกิจกรรม ศาสนสัมพันธ์ ให้กับ น้องๆ นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมอง และทัศนคติในหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลาม โดยได้รับเกียรติจาก โรงเรียนการเมืองเคลื่อนที่ สนับสนุนวิทยากรในการจัดกิจกรรม